Osnovna oprema za Hidrotehniku

OSNOVNA OPREMA

ELEMENTI ZA CIRKULACIJU VODE

Prema namjeni, elementi za cirkulaciju se dijele u dvije osnovne grupe:
– usisni elementi imaju zadatak da uvlače vodu iz bazena u filtracioni uređaj
– uduvači – vraćaju profiltriranu, kondicioniranu i ugrijanu vodu u bazen i usmjeravaju sve slojeve vode prema usisnim elementima

UE 1

U usisne elemente spadaju gornji i donji usisni elementi.
Prema vrsti gornjih usisnih elemenata razlikujemo bazene sa upuštenom vodenom površinom gdje gornje slojeve vode uvlači skimer i bazene sa zategnutom vodenom površinom gde se gornji slojevi vode prelivaju preko prelivne rešetke i preko odvodnih kanala odvode vodu u kompenzacioni bazen.

UE 3
UE 4
UE 5

Donji usisni elementi su ustvari slivnici. Kako se voda u redovno održavanim bazenima relativno rijetko prazni, može se reći da je prevashodna uloga slivnika u cirkulaciji vode i uvlačenju donjih slojeva vode iz bazena u filtracioni uređaj.

Slivnici 2
Slivnici 11
Slivnici 1

Uduvači vraćaju profiltriranu vodu u bazen. Njihov smještaj i broj zavise od više faktora, kao što su dubina bazena, oblik, snaga filtracionog uređaja i raspored usisnih elemenata. Suština ugradnje ulivnih dizni je da u toku rada filtracionog sistema pokrenu sve slojeve vode i ne dozvole stvaranje mrtvih uglova u bazenu.
Protočnost standardnih uduvača sa ulivnom diznom od 18mm je 2 – 3m3/h. U slučaju ugradnje podnih uduvača ugrađuju se na površinu 6 – 8m2 poda.

Uduvac 4
FILTRACIONI UREĐAJI

Filtracioni uređaji služe za mehaničko prečišćavanje vode u bazenima za plivanje. Prema namjeni podijeljeni su u dvije osnovne kategorije: filtracioni uređaji za porodične bazene i filtracioni uređaji za javne bazene.
Osnovna razlika između ovih filtracionih uređaja je u visini filtracionog stuba pri čemu je za javne bazene propisana visina filtracionog stuba minimalno 900mm.
Prilikom proračuna potrebnog kapaciteta filtracionog uređaja za odgovarajući bazen treba uzeti u obzir više faktora kao što su oblik bazena i raspored elemenata za cirkulaciju vode, predviđeni broj kupača, itd.
Osnovni princip za određivanje potrebnog kapaciteta filtracionog uređaja za odgovarajući bazen je da za 12 h rada profiltrira cijelokupnu količinu vode 2 – 3 puta. Primjer za bazen zapremine V = 40m3 potreban kapacitet filtracionog uređaja je: Q = (40 x 3) / 12 = 120 / 12 = 10m3/h

Filt ur 8
Filt ur 9
Filt ur 10
PODVODNI USISIVAČ

Služi za odstranjivanje nečistoća suspendovanih na dno bazena. Postoje ručni podvodni usisivači, koji spadaju u osnovnu opremu i poluautomatski i automatski podvodni usisivači koji spadaju u dopunsku opremu.

– Automatski podvodni usisivači

– Mehanički podvodni usisivači

Pod usis cetka
Pod usis cetka 2
Pod usis cetka 3
Pod usis cetka 4
MERDEVINE ZA BAZEN
Merdevine 3
Merdevine 1
Merdevine 4