fbpx

Prema namjeni, elementi za cirkulaciju se dijele u dvije osnovne grupe:
– usisni elementi imaju zadatak da uvlače vodu iz bazena u filtracioni uređaj
– uduvači – vraćaju profiltriranu, kondicioniranu i ugrijanu vodu u bazen i usmjeravaju sve slojeve vode prema usisnim elementima.